Caldereria i climatització Flota de vehiclesPer a poder oferir el servei esperat pel client, és imprescindible disposar d'aquells mitjans que ho facin possible, tant per a la mobilitat d'equips de treball en serveis d'urgència, com per al transport de materials, con també per a la realització de treballs en alçada. Amb aquest objectiu, ZAERA disposa d'una amplia flota de vehicles que garanteixen un servei immediat i eficaç als seus clients:

•15 vehicles taller.
•3 vehicles per oficines.
•1 camió grua de 18 tones
•1 camió grua de 3,5 tones
•2 camions cistella per instal·lacions en alçades.
•3 carretilles elevadores de càrregues.


Flota de vehicles de ZAERAcamion5camion4

Seguretat en altures